Hollister Prep School — Bell Schedules

Kindergarten Regular Day M, T, TH, F
Description / Section Start Time End Time Length
Morning Message 7:30 AM 7:35 AM 5 min
Block 1 7:35 AM 9:10 AM 95 min
Recess 9:10 AM 9:30 AM 20 min
Block 2 9:30 AM 11:00 AM 90 min
Lunch 11:00 AM 11:40 AM 40 min
Block 3 11:40 AM 12:40 PM 60 min
Recess 12:40 PM 12:55 PM 15 min
Block 4 12:55 PM 2:00 PM 65 min
Kindergarten Wednesday Minimum Day
Description / Section Start Time End Time Length
Morning Message 7:30 AM 7:35 AM 5 min
Block 1 7:35 AM 9:10 AM 95 min
Recess 9:10 AM 9:30 AM 20 min
Block 2 9:30 AM 11:00 AM 90 min
Lunch 11:00 AM 11:40 AM 40 min
Block 3 11:40 AM 12:50 PM 70 min
1st - 4th Grade Regular Day M, T, TH, F
Description / Section Start Time End Time Length
Morning Message 7:30 AM 7:35 AM 5 min
Block 1 7:35 AM 9:10 AM 95 min
Recess 9:10 AM 9:30 AM 20 min
Block 2 9:30 AM 11:00 AM 90 min
Lunch 11:00 AM 11:40 AM 40 min
Block 3 11:40 AM 1:20 PM 100 min
Recess 1:20 PM 1:35 PM 15 min
Block 4 1:35 PM 3:00 PM 85 min
1st - 4th Grade Wednesday Minimum Day
Description / Section Start Time End Time Length
Morning Message 7:30 AM 7:35 AM 5 min
Block 1 7:35 AM 9:10 AM 95 min
Recess 9:10 AM 9:30 AM 20 min
Block 2 9:30 AM 11:00 AM 90 min
Lunch 11:00 AM 11:40 AM 40 min
Block 3 11:40 AM 12:50 PM 70 min
5th Grade Regular Day M, T, TH, F
Description / Section Start Time End Time Length
Morning Message 7:30 AM 7:35 AM 5 min
Block 1 7:35 AM 9:10 AM 95 min
Recess 9:10 AM 9:30 AM 20 min
Block 2 9:30 AM 12:10 PM 160 min
Lunch 12:10 PM 12:50 PM 40 min
Block 3 12:50 PM 1:20 PM 30 min
Recess 1:20 PM 1:35 PM 15 min
Block 4 1:35 PM 3:00 PM 85 min
Dismissal 3:00 PM
5th Wednesday Minimum Day
Description / Section Start Time End Time Length
Morning Message 7:30 AM 7:35 AM 5 min
Block 1 7:35 AM 9:10 AM 95 min
Recess 9:10 AM 9:30 AM 20 min
Block 2 9:30 AM 12:10 PM 160 min
Lunch 12:10 PM 12:50 PM 40 min
Dismissal 12:50 PM
Middle School Regular Day M, T, TH, F
Description / Section Start Time End Time Length
Morning Message 7:30 AM 7:35 AM 5 min
Block 1 7:35 AM 9:35 AM 120 min
Recess 9:35 AM 9:50 AM 15 min
Block 2 9:50 AM 12:10 PM 140 min
Lunch 12:10 PM 12:50 PM 40 min
Block 3 12:50 PM 1:20 PM 30 min
Recess 1:20 PM 1:30 PM 10 min
Block 4 1:30 PM 3:00 PM 90 min
Dismissal 3:00 PM
Middle School Wednesday Minimum Day
Description / Section Start Time End Time Length
Morning Message 7:30 AM 7:35 AM 5 min
Block 1 7:35 AM 8:45 AM 70 min
Recess 8:45 AM 9:00 AM 15 min
Block 2 9:00 AM 10:10 AM 70 min
Recess 10:10 AM 10:20 AM 10 min
Block 3 10:20 AM 12:10 PM 110 min
Lunch 12:10 PM 12:50 PM 40 min
Dismissal 12:50 PM
Hollister Prep School - 881 Line Street, St #200, Hollister, CA 95023 - Phone: (831) 313-0772 - Fax: (831) 665-5982